gaziemir rent a car,gaziemir oto kiralama,gaziemirrentacar,izmir rent a car,izmir oto kiralama,izmirde kiralık oto,gaziemirotokiralama,ucuz kiralık araba izmir,

 

 KİRALAMA ŞARTLARI

 

Kiralama Süresi :

 

En az kiralama süresi 24 saattir.

 

Sürücü Belgesi ve Yaş Alt Limiti :

 

Başvurularda en az 23 ya??nda ve 3 y?ll?k geçerli oto ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.

 

Kullan?m ve Kilometre Limiti :

 

Kiralanan araçlarda herhangi bir kullan?m kilometre limiti yoktur ve araçlar sadece Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? içerisinde kullan?labilir.

 

Trafik Cezalar? :

 

Sözle?me süresince olu?abilecek her türlü trafik cezalar? ve sorumluluk kirac?ya aittir.

 

Sigorta :

Bütün araçlar T.C. yasalar?n öngördü?ü Trafik Sigortas? ve ayr?ca Özel Kasko Sigortas? ile sigortalanm??t?r. Bahse konu sigorta ?artlar?n?n yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kirac?ya aittir.

 

Sigorta Kapsam? D???nda Kalan Noktalar :

 

Alkollü veya uyu?turucu madde etkisinde olmak,

Belirlenen h?z limitini a?mak,

Kaza esnas?nda arac? bulundu?u yerden hareket ettirmek,

Kazaya sebebiyet veren taraf olmak,

Kaza tespit raporu, alkol raporu veya çal?nt? raporu gibi sigorta kapsam?nda öncelikli resmi tutanak ve belgeleri almamak

Lütfen genel ?artlar ve sigorta kapsam?nda daha detayl? bilgi almak için irtibata geçiniz.

Araç kiralama fiyatlar?na hariç olan hizmet ve ürünler.

 

Yak?t

 

Akaryak?t fiyatlar?m?za dahil de?ildir, kiralama ba?lang?c?nda kontratta belirtilen seviyede teslim edilen yak?t kiralama sonunda ayn? seviyede teslim al?n?r. Eksik veya bo? depo benzin ile iade edilen araçlarda, yak?t fark?, hizmet ücreti ile birlikte al?n?r.

 

Araçlar?m?zda benzin deposu ikaz ????? yanmayacak ?ekilde bir miktar yak?t ile mü?terilere teslim edilir, Dönü?te arac? bize teslim ederken içinde bulunan benzinin iadesi yap?lmaz.

 

?lave Sürücü

 

Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama ön ?artlar?na uymas? halinde ( depozit ön ?art? hariç ) bir kontrata 2 sürücü herhangi bir ücret talep edilmeksizin yaz?labilir.

 

Bebek ve Çocuk Koltu?u

 

Araçlara bebek ve çocuk koltu?u günlük 2€ nevigasyon 4€ ekstra ücret ile sa?lanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnas?nda belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlular?m?z size bilgi vereceklerdir.

 

Kira Kontrat?nda De?i?iklik Talepleri

 

Kiralama fiyat? ve verilen rezervasyon onay? ba?lang?çta anla??lm?? olan ko?ullara göre verilmi?tir. Bu ko?ullarda talep edilebilecek bir de?i?ikli?i operasyonel olarak kar??layabilmenin mümkün olmad??? durumlarda ( arac?n rezervasyonunun olmas?, bak?m kilometresinin gelmesi vb.) bu talep kar??lanamayabilir. De?i?iklik talebi kabul edilmi? olsa dahi bu durum ba?ta belirlenen fiyat hesaplamas?n? de?i?tirece?i için ek bir ücret talep edilebilir veya erken dönü?lerde iade yap?lamayabilir. A?a??daki ko?ullardan herhangi birisinde meydana gelebilecek bir de?i?iklik kiralama ?artlar?n? de?i?tirebilir. Kiralama süresinin uzat?lmas? talebi, ilk uzatmada telefon ile al?n?r ve ücreti mail order ile tahsil edilirek onaylan?r. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise arac?n ofislerimizden birisine getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

Kiralama süresi 24 saattir. Her bir saatlik geç teslim için günlük kiralama bedelinin %20’si kadar bir tutar talep edilebilir. Araç tesliminde onay al?nmaks?z?n ya?anan gecikmeler Sigortadan Yararland?rma Teminat?n?n ( Tam veya Muafiyetli Kaza Sigortas? ) devre d??? kalmas?na yol açabilece?i gibi ilave saat fark? ücretinin de do?mas?na sebep olabilecektir.

 

Di?er Operasyonel Ekstralar

 

Yolculu?unuz esnas?nda ihtiyaç olabilece?ini dü?ündü?ünüz hizmetleri rezervasyon sorumlular?m?za iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon ?artlar?

 

?nternet sitemiz arac?l???yla yapm?? oldu?unuz rezervasyonlar a?a??daki ?artlar ile geçerlidir:

Yapm?? oldu?unuz rezervasyon ko?ullar?n?n de?i?tirilmesi talebi halinde ( dönü? tarihinin önce veya

sonraya al?nmas?, dönü? istasyonunun de?i?mesi, araç grubunun de?i?tirilmesi, kontrata ilave sürücü

eklenmesi talebi ) talep kar??lanamayaca?? gibi, kar??lanmas? halinde de ek bir ücret talep edilmesi

veya kiralama bedelinde bir indirim yap?lamamas? durumu ortaya ç?kabilir.

 

Sitemizde görmü? oldu?unuz tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortas?, KDV ve s?n?rs?z kilometre kullan?m? dahildir. Di?er ek hizmet ihtiyaçlar?n?z için “Fiyat Ko?ullar?”’n? okuyarak bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon yo?unlu?u olan dönemlerde araç kiralama bedelinin tamam? veya bir k?sm? rezervasyon esnas?nda “mail order” veya “hesaba havale” yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir. Rezervasyonun arac?n teslim gün ve saatine 48 saat veya daha k?sa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kayd?yla toplam kiralama bedelinin %30′u “araç rezervasyon bedeli” olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.

 

Kiralama esnas?nda kira kontrat? imzalat?lacakt?r.

 

S?k yap?lan bir uygulama olmamas?na ra?men yapm?? oldu?unuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli e?de?er bir araç ile de?i?tirilebilir.

 

Yolculuklar?n?zda bir sorun ile kar??la??lmamas? için tüm tedbirler al?nm?? olmas?na ra?men olas? bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlar?n? aray?n?z.

 

Kesin rezervasyon yapt?rman?z? takiben rezervasyon departman?m?z taraf?ndan aranacak veya bir mesaj alacaks?n?z. Ödemenizi, kredi kart?n?zdan “mail order” veya “hesaba havale” ile rezervasyon a?amas?nda veya arac? teslim al?rken kredi kart? ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

 

Kiralama bedelinin ?irketiniz taraf?na faturanlamas?n? istiyorsan?z Fatura bilgilerinizi bize ula?t?rman?z halinde, muhasebe departman?m?z konuyla ilgili ?irketinizin ilgili ki?ileriyle temasa geçecektir.

 

Sitemizden yapm?? oldu?unuz rezervasyonlar “Araç Kiralayabilme ?artlar?”, “Fiyat Ko?ullar?” ve “Site Kullan?m ?artlar?”n?n taraf?n?zdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir.

RENAULT FLUENCE
RENAULT CLİO SYMBOL
RENAULT CLİO 4
FORD FİESTA
DACİA DOKKER
RENAULT SYMBOL
HYUNDAİ ACCENT ERA
DACİA DUSTER
RENAULT CLİO 3
MERCEDES VİTO VİP
FİAT PUNTO
Logan MCV 2012 Dizel
Fiat Doblo Dizel
NİSSAN JUKE
WOSVAGEN TRANSPORTER
HYUNDAİ İ20
DACİA LODGY
ALBEA 2010 - 2011 dizel
Reno Clio Auto HB 2012 benz
KİA RİO
HYUNDAİ BLUE
ALBEA 2010 -2012 benz
LİNEA 2011 - 2012
Kiralamak istediğiniz aracı online rezervasyon sistemimizi kullanarak en uygun fiyata kiralayabilirsiniz.
Alış Bilgileri
İade Bilgileri
Para Birimi
Özel Ekipman
NAVİGASYON
BEBEK KOLTUĞU
Rezervasyon Bilgileri
Araç Alış Tarihi
18/09/2014
Araç Alış Saati
7:00
Araç Alış Yeri
-
Araç İade Tarihi
18/09/2014
Araç İade Tarihi
7:00
Araç İade Yeri
-
Canlı
Destek
Sizi
Arayalım

Sözleşme
HAVA DURUMU
İZMİR
21 °C

Yüksek: 28 °C   Düşük: 17 °C

7 / 24 Servis ve Hizmet
Rent A Car; siz değerli müşterilerimizin araç kiralama, rent a car, havalimanı transfer gibi sunduğu hizmetlerde 7 - 24 sınırsız hizmet anlayışını benimsemiştir. Herhangi bir oto kiralama(rent a car) hizmetinde herhangi bir zamanda yaşadığınız problemi ve çözümümüzü 7-24 yakınınızda bulacaksınız...
Çocuk Koltuğu
Araçlara bebek ve çocuk koltuğu sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.
tamerbostanci@gmail.com